top of page

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

İnce Legal Hukuk & Danışmanlık Bürosu (“İnce Legal”) tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bu verilerin işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri aydınlatmak için bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini (“Metin”) hazırladık.

İnce Legal olarak; KVKK, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz verilerin güvenliğine ve avukat-müvekkil gizliliğine önem veriyor, veri işleme süreçlerimizde şeffaflığı en ön planda tutuyoruz. Bu çerçevede; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve imhası da dahil olmak üzere, iş süreçlerimiz önceden belirlenmiş politika ve prosedürler ile ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir. Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

Kişisel verileriniz, İnce Legal’den hizmet alınması ya da İnce Legal’e ürün veya hizmet satılmasına yönelik süreçler ile insan kaynakları ve işe alım süreçleri sırasında, öncesinde veya sonrasında oluşturduğunuz veya paylaştığınız bilgi ve belgeler, işlemler, paydaşlar, kamuya açık kaynak ve platformlar (medya organları ve sicil kayıtları gibi), İnce Legal’in çeşitli kanallardan gerçekleştirdiği araştırma, toplantı, yazışma ve iletişimler ile İnce Legal’in internet sitesi ve sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve bu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik (elektronik sistem ve programlar) ve otomatik olmayan (fiziki kayıtlar) yöntemlerle işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerle ve işlendikleri amaçla sınırlı olmak üzere Türkiye’de saklanmakta; ilgili sürelerin sonunda mevzuata ve İnce Legal’in politika ve prosedürlerine uygun olarak silinmekte, imha edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

 1. Faaliyetlerimiz Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

1.1. Hukuki Sebepler

 

Kişisel verileriniz, müvekkillerimize sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, iş geliştirme, tedarik, insan kaynakları ve işe alım süreçleri ile idare, yönetim ve finansal operasyonlarımız kapsamında ve aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2-c hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2-d hükmü uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2-e maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2-f hükmü uyarınca İnce Legal’in meşru menfaatler için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde veya gereken hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilmektedir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, hukuki süreçler ve hizmetlerin yürütülebilmesi için KVKK’nın 5/2-3 hükmü bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanabilmesi adına KVKK’nın 5/2-e hükmü uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK’nın 5/2-e hükmü uyarınca İnce Legal’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir.

 

İnsan kaynakları ve işe alım süreçlerimiz, güncel hukuki gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine yönelik bültenlerimiz ile etkinlik ve yayınlarımız kapsamındaki kişisel verileriniz avukatlık ve hukuki danışmanlık ilişkisinin gereklilikleri ölçüsünde olmak kaydıyla ve KVKK’nın 5/2-f hükmü uyarınca İnce Legal’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle veya insan kaynakları ve işe alım süreçlerimiz ve hizmet, yayın ve etkinliklerimizle ilgilenen kişilerin açık rızaları çerçevesinde işlenebilmektedir.

1.2. Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

 

İnce Legal olarak sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde; müvekkillerimiz, çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz paydaşlarımız, danışmanlık veya hizmet aldığımız taraflar, görüş temin edilen uzmanlar, ilgili avukatlık veya hukuki danışmanlık hizmetine veya uyuşmazlığa konu ya da taraf olan kişiler ve bunların çalışanları veya temsilcileri ile hakim, savcı, noter, bilirkişi, taraf vekili gibi üçüncü kişilere ilişkin veriler işlenebilmektedir.

 

1.2.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İnce Legal olarak sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizin sunulması, diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve müvekkillerimize raporlama yapılması,

 • Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler kapsamında; müvekkillerimiz, onların paydaşları ve müvekkillerimiz adına üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiğimiz iletişimler,

 • Müvekkillerimizin güncel hukuki gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesi,

 • Müvekkillerimize sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olarak; uzman ve bilirkişi görüşü ile hukuki mütalaa alınması, üçüncü kişilerden ürün veya hizmet alınması,

 • Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,

 • İnce Legal tarafından düzenlenen ya da İnce Legal’in katıldığı etkinliklerin organizasyonu ve duyurulması,

 • Varlıklarımızın korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması,

 • Büromuzun yönetimi ve idaresi, İnce Legal içindeki raporlama, iç denetim, sözleşme yönetimi, hukuk, muhasebe, iş geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnce Legal’in dahili kural ve politikalarının uygulanması,

 • İlgili mevzuat doğrultusunda yöneltilen taleplere binaen gerekli bilgi ve belgelerin yetkili adli ve idari mercilere sunulması,

 • İnce Legal’in 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 

1.2.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

İnce Legal olarak sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde elde edilen kişisel verilerinizin; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak, gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması için gerekli olan durumlarda müvekkillerimiz, çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz paydaşlarımız, danışmanlık veya hizmet aldığımız taraflar, görüş temin edilen uzmanlar, ilgili avukatlık veya hukuki danışmanlık hizmetine veya uyuşmazlığa konu ya da taraf olan kişiler ve bunların çalışanları veya temsilcileri ile; hakim, savcı, noter, bilirkişi, taraf vekili ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile; finans, muhasebe, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, denetim, iletişim, tasarım, kargo ve posta gönderimi vb. alanlarda hizmet aldığımız taraf ve danışmanlar ile ve hukuki yükümlülüklerimiz veya mevzuat uyarınca bilgilerinizi talep etmeye yetkili mercilerden gelen talepler çerçevesinde ve uyuşmazlıklar halinde ilgili merciler ile paylaşılabilmektedir.

 

1.3. İnsan Kaynakları ve İşe Alım Süreçleri

 

İnce Legal olarak yürüttüğümüz insan kaynakları ve işe alım süreçleri çerçevesinde; iş başvurusunda bulunanların isim, soyisim ve iletişim bilgileri, eğitim, staj ve kariyer gelişimine ilişkin bilgiler; istihdama uygunluğu denetlemek amacıyla referanslardan ve güvenlik taraması sonucu elde edilen bilgiler; başvurularda yer verilen bilgiler, özgeçmişler ve bunların içeriği; ofisimize yapılan ziyaretler sırasında kapalı devre güvenlik kamera sistemi ile elde edilen görsel kayıtlar; sağlık ve güvenliği sağlamak (acil durumda iletişim kurulacak kişi bilgileri gibi) amacıyla talep edilebilecek üçüncü kişilere ilişkin bilgiler; (ilgili kişilerin rızası alınmak kaydıyla) ve iş başvurusu kapsamında İnce Legal tarafından talep edilebilecek olan diğer veriler işlenebilmektedir.

 

1.3.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İnce Legal olarak yürüttüğümüz insan kaynakları ve işe alım süreçleri çerçevesinde, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş başvurularının işleme alınması ve değerlendirilmesi,

 • Başvuru sahipleriyle ve referans gösterilen kişilerle iletişime geçilmesi,

 • Başvuru sahiplerine ilişkin bilgilerin, daha sonra değerlendirilmek üzere mevzuatta öngörüldüğü şekilde uygun olarak makul bir süre boyunca saklanması,

 • Varlıklarımızın korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması,

 • Büromuzun yönetimi ve idaresi, İnce Legal içindeki raporlama, iç denetim, sözleşme yönetimi, hukuk, muhasebe ve iş geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnce Legal’in dahili kural ve politikalarının uygulanması,

 • İlgili mevzuat doğrultusunda yöneltilen taleplere binaen gerekli bilgi ve belgelerin gerekli adli ve idari mercilere sunulması,

 • İnce Legal’in 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.​​

1.3.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

İnce Legal olarak yürüttüğümüz insan kaynakları ve işe alım süreçleri çerçevesinde elde edilen kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak, gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz, gerekli hallerde insan kaynakları ve işe alım süreçleri alanında hizmet temin ettiğimiz taraf ve danışmanlar ile; iş başvuruları kapsamında referans olarak gösterilen üçüncü kişiler ile; finans, muhasebe, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, denetim, iletişim, tasarım, kargo ve posta gönderimi vb. alanlarda hizmet aldığımız taraf ve danışmanlar ile ve hukuki yükümlülüklerimiz veya mevzuat uyarınca bilgilerinizi talep etmeye yetkili mercilerden gelen talepler çerçevesinde ve uyuşmazlıklar halinde ilgili merciler ile paylaşılabilmektedir.

 

1.4. İş Geliştirme ve Bülten Yayınları

 

İnce Legal olarak yürüttüğümüz iş geliştirme faaliyetleri ve bülten yayınları çerçevesinde; müvekkillerimiz, çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz paydaşlarımız, danışmanlık veya hizmet aldığımız taraflar, görüş temin edilen uzmanlar ve bunların çalışanları veya temsilcileri ile hizmet veya yayınlarımızla ilgilenen kişiler ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

 

1.4.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İnce Legal olarak yürüttüğümüz iş geliştirme faaliyetleri ve bülten yayınları çerçevesinde; kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizin sunulması, diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve müvekkillerimize raporlama yapılması,

 • İş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi,

 • Müvekkillerimizle ve üçüncü kişilerle olan iletişimlerimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

 • Güncel hukuki gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine yönelik bültenlerimizin, makale, çalışma ve yayınlarımızın müvekkillerimizle ve ilgilenen diğer kişiler ile paylaşılması,

 • İnce Legal tarafından düzenlenen ya da İnce Legal’in katıldığı etkinliklerin organizasyonu ve duyurulması,

 • Varlıklarımızın korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması,

 • Büromuzun yönetimi ve idaresi, İnce Legal içindeki raporlama, iç denetim, sözleşme yönetimi, hukuk, muhasebe ve iş geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnce Legal’in dahili kural ve politikalarının uygulanması,

 • İlgili mevzuat doğrultusunda yöneltilen taleplere binaen gerekli bilgi ve belgelerin gerekli adli ve idari mercilere sunulması,

 • İnce Legal’in 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

1.4.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

İnce Legal olarak yürüttüğümüz iş geliştirme faaliyetleri ve bülten yayınları çerçevesinde elde edilen kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak, gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz, finans, muhasebe, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, denetim, iletişim, tasarım, kargo ve posta gönderimi gibi alanlarda hizmet aldığımız taraf ve danışmanlar ile; etkinlik organizasyonları kapsamında organizasyon şirketi, organizasyon mekanı vb. kişiler ile; iş geliştirme süreçleri kapsamında müvekkil referans kişilerinin onayı dahilinde yurtiçi ve yurtdışındaki hukuk bürosu derecelendirme ve değerlendirme gibi faaliyetleri yürüten platformlar ile ve hukuki yükümlülüklerimiz ve mevzuat çerçevesinde yetkili mercilerden gelenler taleplere binaen veya uyuşmazlıklar halinde yetkili merciler ile paylaşılabilmektedir.

   2. Ana Faaliyet Alanı Dışındaki Mal ve Hizmet Tedarik Süreçleri

İnce Legal’in ana faaliyet alanı dışındaki mal ve hizmetlerin tedarik süreçlerinde; mal veya hizmet alınan tedarikçiler, danışmanlık hizmeti alınan taraflar ile kira, satın alma, sözleşme vb. ilişkiler kurulan üçüncü kişiler ile bunların çalışanları veya temsilcileri ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

 

2.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İnce Legal’in ana faaliyet alanı dışındaki mal ve hizmetlerin tedarik süreçlerinde kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Büromuzun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan mal ve hizmetlerin tedarik süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmetlerin tedarikine ilişkin sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması,

 • Serbest meslek makbuzu düzenlemesi, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finans, muhasebe, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, denetim, iletişim, tasarım, kargo ve posta gönderimi vb. süreçlerin yürütülmesi,

 • Varlıklarımızın korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması,

 • Büromuzun yönetimi ve idaresi, İnce Legal içindeki raporlama, iç denetim, sözleşme yönetimi, hukuk, muhasebe ve iş geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnce Legal’in dahili kural ve politikalarının uygulanması,

 • İlgili mevzuat doğrultusunda yöneltilen taleplere binaen gerekli bilgi ve belgelerin gerekli adli ve idari mercilere sunulması,

 • İnce Legal’in 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 

2.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

İnce Legal’in ana faaliyet alanı dışındaki mal ve hizmetlerin tedarik süreçlerinde; kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak, gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bankalar ve ödeme hizmetleri sunan diğer kişiler ile; finans, muhasebe, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, denetim, iletişim, tasarım, kargo ve posta gönderimi vb. alanlarda hizmet aldığımız taraf ve danışmanlar ile; sunduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde gerekli olduğu halleder müvekkillerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile ve hukuki yükümlülüklerimiz ve mevzuat çerçevesinde yetkili mercilerden gelenler taleplere binaen veya uyuşmazlıklar halinde yetkili merciler ile paylaşılabilmektedir.

 

   3. Internet Sitesi Kullanımı

www.incelegal.com” adresindeki internet sitemizde; ziyaretçilerin deneyimini geliştirmek, internet sitemizin performansını, çalışmasını ve etkinliğini izlemek ve analiz etmek ve internet sitemizin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitesi ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Internet sitemizde kullanılan çerezlerde genellikle hiçbir kişisel veri saklanmaz, kural olarak bunlar sadece anonim veri sağlar.

Çerezler aracılığıyla cihazınızdan veri toplanmasını istemiyorsanız tarayıcıların ve mobil cihazların ayarlar menüsünde yer alan özellikleri kullanarak cihazınızı çerez kullanımına kapatabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çerez kullanımına kapatmanız internet sitemizin bazı özelliklerinin doğru çalışmamasına neden olabilir.

   4. Ofisimize Yapacağınız Ziyaretler

Ofisimize gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında; iletişim, kimlik, şirket, araç ve ziyaretiniz ile ilgili bilgileriniz ve kapalı devre güvenlik kamera sistemi ile elde edilen görsel kayıtlar katılacağınız toplantı, görüşme veya etkinlik için hazırlık yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, bina ve işyeri güvenliği ve denetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Ziyaretçi bilgileri, gereken hallerde danışmanlık veya hizmet aldığımız taraflar ile; güvenlik amacıyla bina yönetimiyle ve hukuki yükümlülüklerimiz ve mevzuat çerçevesinde yetkili mercilerden gelenler taleplere binaen veya uyuşmazlıklar halinde yetkili merciler ile paylaşılabilmektedir.

   5. Diğer Faaliyetlerimiz Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin yukarıda yer verilen süreç ve faaliyetler dışındaki haller kapsamında işlenmesinin gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere ve açık rızanıza dayanılarak, gerekli ve ilgili olduğu ölçüde, ilgili mevzuata ve İnce Legal’in politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülecektir:

 • Açık rızanız,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İnce Legal’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İnce Legal’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

   6. Haklarınız ve İletişim

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini istediğinizde, bu işlemlerin kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, “Maidan İş ve Yaşam Merkezi C Blok Kat:9 No:107-108, Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. No: 4 Çankaya/Ankara” adresine ya da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@incelegal.com adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat gereğince başvurunuzun isim, soyisim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir. Başvurunuzu yanıtlamaya elverişli bilgi ve belgeleri iletmeniz halinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır. Başvurunuz değerlendirilirken, gerek görülmesi halinde tarafınızdan ek bilgi talep edilebilir. Başvurunuzun sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat ile belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

bottom of page