top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 8 ŞUBAT 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

8 Şubat 2022 tarih ve 31744 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları (“SHFK Kararları”) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. SHFK Kararları doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (“SUT”) yapılan başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Yapılan değişiklikler, masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından karşılanan sağlık hizmetleri ve malzemeler ile Spinal Musküler Atrofi (“SMA”) hastalarına ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.


• SUT Ekinde yer alan listeler güncellenerek, SGK tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarına tedavi hizmet bedeli olarak ödenen tutarlar, tedavi türlerine göre değişen oranlarda artırılmıştır. Buna göre; vaka başı muayene işlemleri için yaklaşık %35 oranında, paket işlemler (pandemi paketi hariç) için %45 oranında, hemodiyaliz işlemleri için %50 oranında ve diğer işlemler için ise %40 oranında artışa gidilirken, pandemiye ilişkin işlemlerde herhangi bir artışa gidilmemiştir.


• SUT’un “Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları” başlıklı 3.3 numaralı maddesinde değişikliğe gidilerek; tıbbi malzeme, ortez ve protezler için SGK tarafından ödenen bedellerin tutarları artırılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile; hastanelerde kullanılan tıbbi malzemeler için genellikle %75 oranında artışa gidilirken, bu oran ortez, protezler ve ayak hastalığı bulunanların kullandığı tıbbi malzemeler için %36 ve özel hallerde kullanılan tıbbi malzemeler için %27 olarak belirlenmiştir.


• SUT’un “Spinal Musküler Atrofi hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.49 numaralı maddesi değiştirilerek, SMA hastalığına ilişkin yeni düzenlemeler de yapıldı. Bu kapsamda, SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterler yeniden düzenlendi. Böylelikle, SMA hastalığında kullanılan “Nusinersen Sodium” etken maddeli ilacın devam kriterleri güncellenerek daha fazla hastanın ilerleyen uygulama dozlarını almalarına imkan sağlanmıştır.


• SUT’un “İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı 4.4.1 numaralı maddesinin “Ancak, SUT eki EK-4/A listesinde bulunmaktayken Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yayımlanan; referans ürün, eşdeğer ürün, fiyat korumalı ürün statülerinde veya referans durumlarında ortaya çıkabilecek değişiklikler vb. nedenlerle kamu fiyatında artışa yol açabilecek her türlü değişiklik için indirim oranlarına ilişkin güncelleme talepleri ilgili komisyon marifetiyle Kurum tarafından değerlendirilir” metninden, “veya referans durumlarında ortaya çıkabilecek” ifadesinin kaldırılmasına karar verilmiştir.


• SUT’un genetik tetkiklere ilişkin 2.4.4.G numaralı maddesinde yer verilmiş olan sitogenetik tetkiklerin kapsamına moleküler sitogenetik tetkikler; yine aynı maddede yer verilmiş olan moleküler tetkiklerin kapsamına da onkolojik moleküler tetkikler dahil edilmiş, hastalıklara ve gene özgü işlem kodları eklenmiştir.


• Ayrıca; SUT’un 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (pp) bendine ekleme yapılarak, halihazırda geri ödeme listesinde olan “Nivolumab” etken maddeli ilacın geri ödeme kapsamındaki endikasyonları arasına, küçük hücreli dışı akciğer kanseri endikasyonu da belli şartları sağlamak kaydıyla ilave edilmiştir.

Comments


bottom of page