top of page

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİKLER

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 4 Mart 2022 tarili Resmi Gazete’de yayımlandı. Aynı tarihte Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yapılan duyuru ile de Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz (“Yatay Kılavuz”) ve Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz’un (“Yatay Olmayan Kılavuz”) da güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak güncellendiği açıklandı.


Tebliğ ve Kılavuz değişiklikleri önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. İlgili değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.Birleşme ve Devralma Bildirimlerine Esas Alınan Ciro Eşikleri Yükseltilmiştir.


· Yapılan değişiklik ile Tebliğin birleşme ve devralma bildirimlerine esas alınan ciro eşiklerini düzenleyen 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


“MADDE 7­- (1) 5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde;


a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya


b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,


aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.”


· Böylece;


- 100 milyon TL ciro eşiği 750 milyon TL’ye

- 30 milyon TL ciro eşiği 250 milyon TL’ye

- Dünya cirosu için aranan 500 milyon TL eşiği 3 milyar TL’ye


yükseltilmiştir.Teknoloji Şirketlerine Özgü İlave Bildirim Yükümlülüğü Getirilmiştir.


· Ciro eşiklerinin güncellenmesinin yanı sıra “teknoloji teşebbüsleri” tanımı Tebliğe eklenerek bu teşebbüslerin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.


Buna göre; Tebliğin 4. maddesinine aşağıda yer alan “teknoloji teşebbüsleri” tanımı eklenmiştir:


“e) Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar”


· Bu doğrultuda, Tebliğin 7. maddesine aşağıdaki fıkra eklenerek teknoloji teşebbüslerine 250 milyon TL eşiklerinden bağımsız ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir:


“(2) Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmaz.”Güncel Rekabet Hukuku Yaklaşımlarına İlişkin Değişiklikler Yapılmıştır.


· Tebliğin 13. maddesi değiştirilerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun 7. maddesinde yapılan değişiklik ile uygulanmaya başlanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi ile uyumlu hale getirilmiştir.


· Yatay Kılavuza; potansiyel rekabet, rekabetin yakınlığı analizi, dijital pazarlara ve inovasyona dayalı pazarlara ilişkin zarar teorileri gibi konularda eklemeler ve güncellemeler yapılmıştır. Birleşme devralmalar bakımından geçerli olan güncel zarar teorileri (potansiyel rakip/rekabet zarar teorisi, öldürücü devralma zarar teorisi) ışığında özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan firmaların devralınması ile ilgili değerlendirmede dikkate alınabilecek genel ilkelere yer verilmiştir.


· Ek olarak dijitalleşme ile rekabet hukukunda artan bir öneme sahip olan tüketici verisi ve bunun rekabet üzerine etkileri de ilgili Kılavuza eklenmiştir. Benzer şekilde Yatay Olmayan Kılavuzda da dijital pazarlarla ilgili güncellemeler başta olmak üzere, dikey ve çok pazarlı birleşme işlemlerinin değerlendirilmesine ilişkin hususlarda öngörülen değişiklikler, tek taraflı ve koordinasyon doğurucu etkiler başlıkları altında detaylandırılmıştır.


· Son olarak, birleşme ve devralmalarına yönelik bildirim formlarının elektronik ortamda doldurularak, elden teslim ve e-posta alternatiflerinin yanı sıra E-Devlet üzerinden de iletilebilmesinin önünü açılmıştır.Sonuç


Yapılan değişiklikler ile; Tebliğ’in 2010 yılında yürürlüğe girmesinden beri yükseltilmeyen ciro eşikleri ciddi oranda yüksektilmiştir. Ayrıca, teknoloji teşebbüslerine ilave bildirim yükümlülüğü getirilerek Avrupa Birliği uygulanmasından ayrılan bir bildirim uygulamasına gidilmiştir.


Tebliğde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandıktan iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

bottom of page