top of page

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’Kanun’’) 02.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


Hükümleri 01.01.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan Kanunun getirdiği başlıca düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:


  • Kanun ile birlikte konut niteliğindeki taşınmazların yüz günden kısa bir süre için turizm amacıyla kiralanması Kültür ve Turizm Bakanlığının (‘’Bakanlık’’) düzenleyeceği izin belgesine tabi tutulmuştur.


  • Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetlerinde bulunanların yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde izin alma belgesi için Bakanlığa başvurması gerekmektedir.


  • Turizm amacıyla kiralanması planlanan konutların bağımsız bölüm niteliğinde olması halinde; izin belgesinin alınabilmesi için binanın kat maliklerinin oy birliği ile turizm amaçlı kiralama faaliyetinin uygun görüldüğüne ilişkin kararın Bakanlığa sunulması gerekmektedir.


  • Birden fazla bağımsız bölümden oluşan konut sitelerinde ise sadece ilgili bağımsız bölümün bulunduğu binanın kat maliklerinin oy birliğinin yeterli olduğu düzenlenmiştir.


  • Üçten fazla bağımsız bölüme sahip olan binalarda ise kiraya veren bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde yirmi beşini turizm amacıyla kiralayabilecektir.


  • Bir binada bağımsız bölüm sayısı beşten fazla olursa, izin belgesi başvurusunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ek olarak konut sitelerinde bulunan kat maliklerinin turizm amaçlı kiralanmaya onayına ilişkin oybirliği ile alınmış kararın da Bakanlığa sunulması gerekecektir.


  • İzin belgesi alan kiraya verenin ölümü halinde mirasçılar ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmazsa izin belgesi geçersiz hale gelecektir. Tüzel kişiler için ise kişiliğin sona ermesiyle izin belgesi geçersiz olacaktır.


  • İzin belgesi olmaksızın turizm amacıyla konutların yüz günü aşmayacak şekilde kiralanması halinde kiraya verene kademeli olarak idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Buna göre;


- İlk seferde her bir konut için kiraya verene 100.000 TL idari para cezası verilecek ve on beş gün içerisinde izin belgesi alması için başvuruda bulunması gerekecektir.


- İlk idari para cezasından sonra on beş gün içinde izin belgesi başvurusu yapılmaz ve kiralama faaliyeti devam ederse bu kez 500.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, izin belgesi başvurusu için on beş günlük bir süre daha tanınacaktır.


- İkinci idari para cezasından sonra verilen on beş günlük süre içinde bir başvuruda bulunulmazsa ve kiralama faaliyeti sürerse, 1.000.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.


- Ayrıca, Kanun kapsamına girmemek için, ilgili konutun ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde dört defadan fazla ve her defasında yüz günü aşacak şekilde kiralanması durumunda kiraya verene 1.000.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.


  • Turizm amacıyla kiralanan konutlarda alt kira ilişkisi kurulması da yasaklanmıştır. Turizm amacıyla kiraladığı konutu turizm amacıyla bir başkasına kiraya verenlere 100.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.


  • Son olarak, aracı hizmet sağlayıcıların Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde izin belgesi olmaksızın turizm amacıyla yüz günden kısa süreli kiralama faaliyetinin tanıtımını yapanlara ilişkin içeriği kaldırmaması halinde, aracı hizmet sağlayıcılarına da 100.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Comments


bottom of page