top of page

DANIŞTAY: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ ALINMADAN SHFK KARARI ALINAMAZDanıştay 10. Dairesi 2021/968 E. numarası ile incelediği dosya kapsamında, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 31 Ağustos 2020 tarihli 2020/8 karar sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı (“SHFK Kararı”) alınırken Sağlık Bakanlığı’ndan görüş talep edildiğine dair bilgi ve belgeye ulaşılamadığı gerekçesiyle ilgili SHFK Kararını iptal etmiştir.

Davacı İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (“İEİS”) tarafından yapılan başvuruda, 5510 sayılı Kanun uyarınca, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) Başkanlığınca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine dair ödemelerin usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak düzenlenebileceğinin öngörüldüğü, dava konusu kararın da geri ödemeye dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik olduğu, benzer bir düzenlemenin Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“SUT”) de yer aldığı, SHFK kararlarının SUT’un alt normu ve dolayısıyla SUT’a aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede; Davacı, SUT eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)'nde yer alan kamu kurum iskontoları ile hesaplanan kamu fiyatları dikkate alınmaksızın yeni bir belirleme yapıldığını ve SUT'a aykırı düzenlemeler içeren dava konusu komisyon kararının ilgili hükümlerinin açıkça normlar hiyerarşisine ve hukuka aykırı olduğunu belirterek ilgili SHFK Kararı’nın 13. maddesi ile 14. maddesinin birinci fıkrasının 2. bendinin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasını talep etmiştir.


Bu kapsamda, Davacı İEİS tarafından iptali istenen ve Brimonidin tartarat” etkin maddeli “E647A” eşdeğer grubunda yer alan ilaçlara uygulanacak kamu fiyatlarını düzenleyen ilgili SHFK Kararı hükmüne aşağıda yer verilmiştir:


Madde 13


Brimonidin tartarat” etkin maddeli “E647A” eşdeğer grubunda yer alan ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları” maddesi gereği uygulanan indirim oranlan ve SUT eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)”nde yer alan Kamu Kurum Iskontoları ile hesaplanan Kamu fiyatları dikkate alınmaksızın;


a) Taban Kamu Fiyatının 53,00 TL (elli beş Türk Lirası) olacak şekilde yeniden belirlenmesine,


b) Halihazırda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması” maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde taban birim fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyatın bulunması uygulaması doğrultusunda ödenecek Tavan Kamu Fiyatı’nın 60,50 TL (altmış virgül elli Türk Lirası) olarak belirlenmesine,”


Davalı SGK Başkanlığı tarafından sunulan savunmada ise, Sağlık Bakanlığı referans fiyat sistemi kaynaklı olarak aynı etkin maddeyi, aynı miktarda ve aynı farmasötik formda içeren kombine göz damlalarının mono göz damlalarından daha ucuz olduklarının anlaşıldığı ve bu nedenle ilgili ilaçlar için ödenen tavan fiyatın yeniden düzenlendiği ve anılan SHFK Kararının 13. maddesi ile “Brimonidin tartarat” etkin maddesini mono olarak içeren “E647A” eşdeğer grubunda yer alan ilaçların taban kamu fiyatının 55.00 TL, tavan kamu fiyatının 60.50 TL olarak yeniden belirlenmesine karar verildiği ifade edilmiştir. Davalı SGK Başkanlığı, düzenlemenin hukuka uygun olduğunu ve yürütmenin durdurulması talebi ile davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.


Uyuşmazlığı, SGK’nın sağlık hizmetlerinin ödeme usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yaparken Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınmasını öngören 5510 sayılı Kanunun 63. maddesi hükmü kapsamında değerlendiren Danıştay 10. Dairesi; aşağıdaki şekilde görüş bildirerek davayı kabul etmiş ve ilgili SHFK Kararının 13. maddesi ile 14. maddesinin birinci fıkrasının 2. bendinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir:

"Eğer ki mevzuatta, nihai işlemi tesis edecek idari makam açısından tesis olunacak işlemin içeriğine ilişkin bilgi sahibi olan başka idari makamlardan, otoritelerden ya da uzmanlardan görüş alınması konusunda düzenleme var ve bu kurala riayet edilmeden işlem tesis edilmişse, işlemin hazırlık aşamasındaki bu eksiklik idari işlemi şekil unsuru yönünden sakatlayacaktır… finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin ödeme usul ve esaslarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili idare olmakla birlikte, Kurumun, bu konuda düzenleme yapmadan önce 5510 sayılı Kanun gereğince sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığından görüş alma zorunluluğu bulunmaktadır. Görüşe uyulmasının ihtiyari olması da bu zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır.”

5510 sayılı Kanunun 63. maddesinin açık hükmü karşısında, biz de Danıştay 10. Dairesinin yorumunun isabetli olduğunu düşünmekteyiz.

Comments


bottom of page